ประกาศ!

1.ให้ อปท.ทุกเเห่ง ลงทะเบียนสิทธิผู้ใช้งาน(นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียน)

>>ดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียนสิทธิผู้ใช้งาน

2.ให้ อปท.ทุกเเห่ง บันทึกข้อมูลโบนัสและทุนการศึกษา

>>ดาวน์โหลดคู่มือบันทึกข้อมูลโบนัสและทุนการศึกษา

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. 61